Kushtet e shërbimit dhe marrëveshja për reklamuesit dhe botuesit

Ndërsa, FroggyAds.com (FroggyAds) është një kompani e vendosur dhe e regjistruar në Danimarkë dhe është e angazhuar në biznesin e sigurimit të reklamave në ekran përmes FroggyAds.com. FroggyAds.com është në pronësi dhe drejtohet nga FroggyAds.

Ndërsa, "botuesi", "reklamuesi" dhe "" botuesi "," reklamuesi "," reklamuesi "" dëshirojnë të marrin pjesë në rrjetin e reklamave të ekranit përmes FroggyAds.com

Kjo Marrëveshje do të rregullojë pjesëmarrjen në Rrjetin Reklamues (Programin) e shfaqur të ofruar nga FroggyAds.com. Duke marrë pjesë në Program, do të konsiderohet se keni rënë dakord me këto Terma dhe Kushte.

"Botuesi", "reklamuesi" duhet të jenë në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë Marrëveshje.

Pranueshmëria; Autoriteti
"Botuesi", "reklamuesi" përfaqëson dhe garanton që ata të jenë (i) të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe / ose (ii) të njohur ndryshe se janë në gjendje të formojnë kontrata ligjore detyruese sipas ligjit në fuqi. Nëse "botues", "reklamues" është një ent i korporatës, "botues", "reklamues" përfaqëson dhe garanton se ata kanë autoritetin ligjor për të lidhur një njësi të tillë korporatë me termat dhe kushtet e përfshira në këtë Marrëveshje, në këtë rast termat " ju "," juaj "ose" Përdorues "do t'i referoheni një njësie të tillë korporate. Nëse, pas pranimit tuaj të kësaj Marrëveshjeje, FroggyAds konstaton se "botuesi", "reklamuesi" nuk ka autoritetin ligjor për të detyruar një entitet të tillë korporate, "botuesi", "reklamuesi" do të jetë personalisht përgjegjës për detyrimet e përfshira në këtë Marrëveshje, përfshirë, por pa u kufizuar në, detyrimet e pagesës. FroggyAds nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që rezulton nga mbështetja e FroggyAds në ndonjë udhëzim, njoftim, dokument ose komunikim që besohet nga FroggyAds të jetë i mirëfilltë dhe që buron nga një përfaqësues i autorizuar i "botuesit", njësisë korporative të "reklamuesit". Nëse ka dyshim të arsyeshëm në lidhje me vërtetësinë e ndonjë udhëzimi, njoftimi, dokumenti apo komunikimi të tillë, FroggyAds rezervon të drejtën (por nuk merr përsipër asnjë detyrë) të kërkojë vërtetim shtesë.

Kushtet e pagesës:
Pagesa do të dërgohet çdo dy herë. "Botuesi", "reklamuesi" duhet të futen në llogarinë e tyre për të kërkuar pagesa. Nëse "botuesi", "reklamuesi" kërkon që pagesa të bëhet përmes një burimi pagese të një pale të tretë siç është PayPal (Pagesa minimale: 100 dollarë) ose Transferimi me tel (Pagesa minimale: 500 dollarë), shuma minimale e pagesës do të përcaktohet nga një palë e tretë e tillë burimi i pagesës. FroggyAds rezervon të drejtën të mbajë pagesa nga "botuesi", "reklamuesi" nëse shkel ndonjë nga kushtet dhe kushtet e përcaktuara këtu.

pjesëmarrja:
FroggyAds do të ketë diskrecion absolut nëse pranon ose jo një aplikant ose faqe të veçantë për pjesëmarrje në Program. Faqet e mëposhtme NUK lejohen të marrin pjesë në Programin tonë:

 • Çdo sit i paligjshëm në Shtetet e Bashkuara ose Danimarkë
 • Sitet që shfaqin pornografi për fëmijë, kafshëri ose përmbajnë lidhje me përmbajtje të tillë
 • Faqe shpifëse ose shpifëse
 • Sitet që përmbajnë pirateri softuerësh
 • Sitet që përmbajnë, udhëzojnë ose përshkruajnë çdo formë të veprimtarisë së paligjshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndërtimin e bombave, hakerat ose thëniet e gabuara
 • Vende me shfaqje falas të dhunës; gjuhë e pahijshme ose vulgare; përmbajtje abuzive dhe / ose përmbajtje e cila miraton ose kërcënon dëmtimin fizik
 • Sitet që promovojnë çdo lloj krijimi të urrejtjes bazuar në racë, politikë, etni, fe, gjini ose seksualitet
 • Sitet që marrin pjesë ose transmetojnë postime të papërshtatshme të grupeve të lajmeve ose email të pakërkuar
 • Vende që promovojnë çdo lloj lënde të paligjshme, mjete dhe / ose veprimtari
 • Faqe me këshilla të paligjshme, të rreme ose mashtruese për investime dhe / ose mundësi për të bërë para
 • Sitet me çdo lloj përmbajtje që publiku i gjerë ka konsideruar të jenë të papërshtatshme ose të papërshtatshme
 • Sitet që përhapin viruse ose shfrytëzojnë dobësitë e shfletuesit të internetit
 • Përditësimi i flashit
 • Shkarkoni / Luaj Tani
 • Transmeto tani
 • Përditësimet e shfletuesit
 • Reklama mashtruese të viruseve
 • Azhurnimi i Media Player
 • Shiritat e veglave
 • Shkarkime Softuerësh

Responsibilityshtë përgjegjësia e vetme e "botuesit", "reklamuesit" për të ruajtur përmbajtjen e pranueshme siç përshkruhet në këtë Marrëveshje. Çdo shkelje e këtyre rregullave do të rezultojë në heqjen e menjëhershme të "botuesit", "reklamuesit" nga Programi, anulimin e llogarisë tuaj dhe pagesa juaj do të jetë e pavlefshme. FroggyAds nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për përmbajtjen e reklamave të "botuesit", "reklamuesit".

"Botuesi", "reklamuesi" nuk mund të fryjnë artificialisht numrin e trafikut duke përdorur ndonjë pajisje, program ose robot. Për më tepër, "botuesi", "reklamuesi" mund të mos keqpërdorin kodet e reklamave të FroggyAds për të ndikuar në fitimet e "botuesit", "reklamuesit" sipas kësaj Marrëveshjeje.

Çdo "botues", "reklamues" mund të mbajë vetëm një llogari me FroggyAds. "Botuesit", "reklamuesit" mund të kenë më shumë se një URL në llogarinë e tyre, secila prej të cilave duhet të paraqitet për shqyrtim përpara se të vendosni kodin e reklamës në secilën faqe individuale.

Vendosja e kodit
Kodet e reklamave FroggyAds nuk mund të modifikohen nga formati i saj origjinal pa miratimin paraprak me shkrim nga FroggyAds. "Botuesi", "reklamuesi" bie dakord të përdorë kodin e reklamës të siguruar nga FroggyAds jo më shumë se një herë për shikimin e faqes. Kodet e reklamave mund të shfaqen vetëm në URL-të rrënjësore që FroggyAds ka shqyrtuar dhe pranuar për pjesëmarrje në Program. Kodet e reklamave nuk mund të vendosen në mesazhet e postës elektronike.

Raportimi i të dhënave:
FroggyAds është pronari i vetëm i të gjitha faqeve të internetit, fushatës dhe të dhënave të përdoruesve të përgjithshëm të internetit të mbledhura nga FroggyAds. FroggyAds do të jetë gjithashtu përgjegjëse për mbledhjen e përshtypjeve dhe statistikave gjeografike. "Botuesi", "reklamuesi" do të kenë qasje vetëm në të dhënat e fushatës që mblidhen përmes përdorimit të inventarit të tyre.

Të dhënat e kontaktit:
"Botuesi", "reklamuesi" bien dakord të mos fryjnë artificialisht numrin e trafikut duke përdorur ndonjë program, skenar, pajisje ose me ndonjë mjet tjetër. FroggyAds do të kontrollojë trafikun e çdo "botuesi", "reklamuesi" çdo ditë. Nëse "botuesi", "reklamuesi" prodhon ose kryen statistika mashtruese "botues", "reklamuesi" do t'i hiqet llogaria përgjithmonë nga Programi ynë dhe "botuesi", "reklamuesi" nuk do të kompensohet për një trafik të tillë mashtrues. Për më tepër, FroggyAds rezervon të drejtën të regjistrojë çdo veprimtari mashtruese nga "botuesi", "reklamuesi" në një bazë të dhënash globale të rrjetit të reklamave për përdorim nga rrjetet e tjera të reklamave. Rimbushja e tepërt e faqeve ose çdo abuzim tjetër i sistemit tonë mund të rezultojë në ndjekjen e veprimeve ligjore nga FroggyAds kundër "botuesit", "reklamuesit".

Heqja nga Programi:
Në mënyrë që të mbrojë klientët tanë dhe palët e treta nga çdo formë e veprimtarisë mashtruese, FroggyAds mund, sipas gjykimit tonë, të ndërpresë çdo llogari që ne besojmë se shkel një nga rregullat tona ose që ka raporte shumë të ulta konvertimi. Ne rezervojmë të drejtën për të kërkuar regjistra serverësh nga "botuesi", "reklamuesi" për hetim. Në rastin e mosmarrëveshjes midis FroggyAds dhe "botuesit", "reklamuesit" në lidhje me veprimtarinë mashtruese, vendimi i FroggyAds do të jetë përfundimtar. Çdo llogari që është anuluar për shkak të aktiviteteve mashtruese ose për shkak të raporteve të ulëta të konvertimit nuk do të marrë pagesë. Në rastet kur ka ndodhur mashtrimi dhe është bërë pagesa, FroggyAds mund të marrë masa ligjore kundër "botuesit", "reklamuesit" përveç mbylljes së llogarisë.

"Botuesi", "reklamuesi" në kundërshtim me Kushtet dhe Kushtet e përcaktuara këtu do të çaktivizohen menjëherë. FroggyAds mund të çaktivizojë "botuesin", "reklamuesin" pa njoftim paraprak, megjithëse do të bëhen të gjitha përpjekjet për të njoftuar "botuesin" e çaktivizuar, "reklamuesin" përmes adresës së postës elektronike të dhënë nga "botuesi", "reklamuesi".

Pas përfundimit të "botuesit", "reklamuesi" nga Programi "botuesi", "reklamuesi" do të heqë menjëherë të gjitha kodet e futjes HTML dhe kodet e reklamave FroggyAds nga cilido dhe nga të gjitha faqet e internetit ku "botuesi", "reklamuesi" ka futur kode të tilla .

Përfaqësimet dhe Garancitë:
"Publikuesi", "reklamuesi" përfaqëson dhe garanton se ka fuqi dhe autoritet të plotë për të hyrë në këtë Marrëveshje. FroggyAds nuk është përgjegjës për çdo përmbajtje të siguruar nga palë të treta përfshirë "botuesin", "reklamuesin". FroggyAds dhe licensuesit e saj nuk bëjnë asnjë garanci të çfarëdo lloji, qoftë i shprehur, i nënkuptuar, ligjor ose ndryshe, duke përfshirë pa kufizime garancitë e tregtisë dhe përshtatshmërisë për një përdorim të veçantë. "Botuesi", "reklamuesi" është i vetmi përgjegjës për çdo detyrim ligjor që buron ose ka të bëjë me (i) përmbajtjen dhe materialin tjetër të përcaktuar në faqet e internetit të "botuesit", "reklamuesit" dhe / ose (ii) çdo përmbajtje ose material me të cilin përdoruesit mund të lidhin përmes faqeve të internetit të "botuesit", "reklamuesit" përveç se përmes reklamave të siguruara nga FroggyAds. "Botuesi", "reklamuesi" në këtë mënyrë bien dakord të dëmshpërblejnë, mbrojnë dhe mbajnë të padëmshëm FroggyAds dhe oficerët e saj, drejtorët, agjentët, "botuesit", "reklamuesit" dhe punonjësit nga dhe kundër të gjitha pretendimeve, padisë, procedimit, pohimit, veprimeve, detyrimeve , humbjet, shpenzimet, dëmet dhe kostot përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve që mund të lindin për shkak të ndonjë pretendimi që rrjedh ose lidhet me "botuesin", përmbajtjen e "reklamuesit", faqen e internetit, tregtinë dhe / ose biznesin e kryer nga "botuesi", Keqpërdorimi i "reklamuesit" ose "botuesit", "reklamuesit" të shërbimeve të ofruara këtu ose "botuesit", shkeljes së "reklamuesit" të ndonjë prej përfaqësimeve të tij dhe / ose garancive të dhëna klientëve të tij ose palëve të treta.

Dëmet:
Në asnjë rast asnjëra nga palët nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet e veçanta, indirekte, të rastësishme ose pasojë që vijnë nga shërbimet e ofruara këtu.

Në asnjë rrethanë, FroggyAds, punonjësit e saj, "botuesi", "reklamuesi" ose kontraktorët e saj nuk do të jenë përgjegjës për dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, të rastësishme, të veçanta, ndëshkuese ose pasuese që rezultojnë në ndonjë mënyrë nga "botuesi", "reklamuesi" përdorimi ose pamundësia e përdorimit të shërbimeve të siguruara këtu ose mbështetja e "botuesit", "reklamuesit" (ose "botuesit", klientëve të "reklamuesit" ose përdoruesve të autorizuar) ose përdorimi i informacionit, shërbimeve ose mallrave të siguruara në ose përmes faqes ose reklamës së "botuesit", "reklamuesit".

Kufizimet e reklamave:
Çdo reklamues i kapur me kufizimet e mëposhtme do të pezullohet dhe fondet do të mbahen në burim:

 • Domenet e parkuara nga Google ose Google Adsense
 • Reklamat e Mbështetjes Teknike
 • Çdo lloj produkti farmaceutik ose pilula
 • Malware / Skareware / Phishing
 • Përmbajtje eksplicite dhe / ose ilegale
 • Faqet e ndalimit në kundërshtim me dispozitat ligjore, të drejtat e privatësisë, markat tregtare dhe / ose të drejtat e palëve të treta ose ofendojnë mirësjelljen e zakonshme
 • Pornografi e fortë (çdo përmbajtje seksuale që nuk është e përshtatshme për të miturit)
 • Sitet që pretendojnë se vizitori ka ose mund të ketë një virus në pajisjen e tij ("Mbështetje Teknike")
 • Abonime të paguara pa informacione mbi çmimet
 • Mekanizmat e ndaluar në faqet e uljes

Çdo reklamues i kapur me kufizimet e mëposhtme do të pezullohet dhe fondet do të mbahen në burim:

 • Shikoni sythe që nuk mund të mbyllen nga përdoruesi
 • Më shumë se një hyrje / dalje shfaqen
 • Çdo mekanizëm që parandalon përdoruesin nga mbyllja e dritares së shfletuesit
 • Imitim i mesazheve të gabimit të sistemit
 • Shkarkimet / instalimet fillojnë pa ndërveprimin e përdoruesit
 • Tinguj alarmi që shqetësojnë përdoruesit

Kufizimi i përgjegjësisë:
As FroggyAds dhe as klientët e saj nuk do të jenë subjekt i ndonjë përgjegjësie për (i) çdo dështim për të siguruar referencë ose qasje në të gjithë ose ndonjë pjesë të faqes në internet për shkak të dështimit të sistemit ose dështimeve të tjera teknologjike të FroggyAds ose internetit; dhe / ose (ii) vonesat në dorëzimin dhe / ose mosdorëzimin e reklamës, vështirësitë me një klient ose reklamë; vështirësi me një server të palës së tretë; mosfunksionim elektronik dhe / ose gabime në përmbajtje ose lëshime në ndonjë reklamë.

Auditimit:
FroggyAds do të ketë përgjegjësinë e vetme për llogaritjen e fitimeve të "botuesit", "reklamuesit".

modifikimet:
FroggyAds rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga termat dhe kushtet këtu në çdo kohë dhe ndryshime ose modifikime të tilla do të jenë efektive menjëherë pas njoftimit nga FroggyAds te "botuesi", "reklamuesi" përmes postës elektronike duke këshilluar një ndryshim ose modifikim të tillë. "Botuesi", "reklamuesi" është përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ndryshim të termave dhe kushteve brenda 10 ditëve nga data e ndryshimit.

Publiciteti dhe markat tregtare:
"Botuesi", "reklamuesi" lejon FroggyAds të identifikojë "botuesin", "reklamuesin" si klient të FroggyAds dhe të shfaqë "botuesin", logon e "reklamuesit" në lidhje me identifikimin e "botuesit", "reklamuesin" si një klient i FroggyAds. "Botuesi", "reklamuesi" nuk do të lëshojë asnjë informacion në lidhje me ndonjë fushatë dhe / ose marrëdhënie me FroggyAds ose klientët e saj në çdo njoftim për shtyp, materiale promovuese ose materiale tregtimi pa miratimin paraprak me shkrim të FroggyAds. Asnjë njoftim për shtyp ose njoftime të përgjithshme publike nuk do të bëhen pa marrëveshjen e ndërsjellë të FroggyAds dhe "botuesit", "reklamuesit".

Informacioni konfidencial:
Të gjitha informacionet e shkruara të etiketuara si të pronarit ose konfidenciale që zbulohen nga secila palë te pala tjetër do të mbeten pronë e vetme e palës zbuluese. Secila palë bie dakord që ajo nuk do të zbulojë, përdorë, modifikojë, kopjojë, riprodhojë ose përhapë ndryshe informacione të tilla konfidenciale, përveç përmbushjes së detyrimeve të saj sipas Marrëveshjes. Ndalimet e përfshira në këtë seksion nuk do të zbatohen për informacionin (a) të njohur ligjërisht ose të zhvilluar në mënyrë të pavarur nga pala pritëse, (b) të zbuluar në materiale të botuara, (c) të njohura përgjithësisht për publikun, ose (d) të marra në mënyrë të ligjshme nga ndonjë palë e tretë. Asnjëra palë nuk do t'u zbulojë palëve të treta, përveç agjentëve dhe përfaqësuesve të saj mbi një bazë të nevojës për të ditur, kushtet e Marrëveshjes pa miratimin paraprak me shkrim të palës tjetër, përveç nëse secila palë ka të drejtë të zbulojë (i) të tilla kushtet në masën e kërkuar nga ligji; dhe (ii) ekzistencën e Marrëveshjes.

Zgjidhjen e kontesteve:
Në rast të ndonjë mosmarrëveshje sipas kësaj Marrëveshjeje, palët së pari do të përpiqen me mirëbesim për të zgjidhur mosmarrëveshjen e tyre në mënyrë joformale, ose me anë të ndërmjetësimit tregtar, pa nevojën e një procedimi zyrtar.

Kushtet e ndryshme:
"Botuesi", "reklamuesi" nuk mund, pa miratimin paraprak me shkrim të FroggyAds, të caktojë këtë Marrëveshje, plotësisht ose pjesërisht, ose vullnetarisht ose me veprim të ligjit, dhe çdo përpjekje për ta bërë këtë do të jetë shkelje e kësaj Marrëveshjeje dhe do të jetë i pavlefshëm. Kjo Marrëveshje është vetëm për të mirën e palëve dhe pasardhësve të tyre dhe caktimet e lejuara, dhe nuk jep ndonjë të drejtë ose mjete juridike për ndonjë person tjetër ose entitet.

Marrëveshja do të interpretohet në përputhje me ligjet e Danimarkës pa marrë parasysh ose zbatuar rregullat ose parimet e konfliktit të ligjit.

Kjo Marrëveshje do të përbëjë të gjithë marrëveshjen midis FroggyAds dhe "botuesit", "reklamuesit" në lidhje me temën e kësaj dhe të gjitha marrëveshjet e mëparshme, përfaqësimet dhe deklaratat në lidhje me këtë temë të tillë zëvendësohen me anë të kësaj.

Asnjë dështim i asnjë prej palëve për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë sipas Marrëveshjes nuk do të veprojë si heqje dorë nga shkeljet e mëvonshme.

Në rast se ndonjë dispozitë e Marrëveshjes konsiderohet e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme, palët do të fillojnë negociatat për një dispozitë zëvendësuese dhe dispozitat e mbetura të Marrëveshjes do të dëmtohen. Marrëveshja do të interpretohet dhe interpretohet në mënyrë të drejtë, në përputhje me kuptimin e qartë të kushteve të saj, dhe nuk do të ketë prezumim ose konkluzion kundër palës që harton Marrëveshjen në konstruksionin ose interpretimin e dispozitave të kësaj. Me përjashtim të rasteve të parashikuara këtu, të drejtat dhe mjetet juridike të palëve të përcaktuara në Marrëveshje nuk janë ekskluzive dhe janë shtesë e të drejtave dhe mjeteve juridike të tjera që i ofrohen asaj në ligj në kapital. Marrëveshja do të jetë detyruese dhe do të sigurojë në dobi të palëve përkatëse të kësaj, pasardhësve të tyre përkatës në interes, përfaqësuesve ligjorë, trashëgimtarëve dhe caktimeve. Secila palë do të veprojë në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe urdhëresat në fuqi në lidhje me performancën e tyre më poshtë.

Titujt:
Titujt e përdorur këtu janë për lehtësinë e lexuesit dhe nuk do të konsiderohet se kufizojnë ose zgjerojnë dispozitat thelbësore të kësaj.MarrëveshjeMarrëveshja e dhënë lidhet ndërmjet

FroggyAds.com, regjistroi dhe zhvilloi aktivitete në shtetin e Nevada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga njëra anë dhe Përdoruesi që shprehu vullnetin e tij për të blerë Shërbimin sipas Marrëveshjes dhe pranoi detyrimet sipas Marrëveshjes pa rezerva dhe në mënyrë të plotë shtrirja duke ndjekur lidhjen "Pranoj" nën tekstin e Marrëveshjes, nga ana tjetër,

duke u qeverisur kolektivisht nga sa vijon:a. Kontraktuesi është pronari i Softuerit;

b. Kontraktuesi publikoi Softuerin në Uebfaqen Zyrtare në mënyrë që të sigurojë Shërbime;

c. Përdoruesi shqyrtoi plotësisht dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse përmbajtjen e Shërbimeve të ofruara, rendin dhe kushtet në të cilat Shërbimet sigurohen nga Kontraktori;

d. Përdoruesi dëshiron të blejë Shërbimet e Kontraktorit dhe bie dakord të paguajë për Shërbimet;

e. Të dy Palët kanë kapacitetin e mjaftueshëm ligjor për të hyrë në Marrëveshje, Përdoruesi ose përfaqësuesi i tij që nënshkruan këtë Marrëveshje janë të autorizuar siç duhet për të nënshkruar këtë Marrëveshje, të gjitha procedurat e korporatave të Përdoruesit të nevojshme për përfundimin e Marrëveshjes në përputhje me legjislacionin e shteteve të Përdoruesit ose dokumentacioni i brendshëm i korporatave të Përdoruesit, përfshirë Nenet e Shoqatës, kryhen në formën e duhur;

kanë arritur një marrëveshje të plotë dhe ligjërisht të detyrueshme dhe kanë negociuar sa vijon:

1. Termat dhe përkufizimet

Termat dhe përkufizimet e përdorura në Marrëveshje dhe të shkruara nga një shkronjë e madhe do të lexohen në kuptimin vijues:

1.1. Marrëveshja është Marrëveshja aktuale, duke përfshirë të gjitha shtojcat dhe shtojcat e saj.

1.2. Palët janë Kontraktori dhe Përdoruesi.

1.3. Kontraktori është Company Platform Inc., i regjistruar dhe kryer aktivitetet e tij në shtetin e Nevada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

1.4. Përdoruesi është personi që hyn në këtë Marrëveshje duke ndjekur lidhjen "Pranoj" nën tekstin e Marrëveshjes, emri, adresa dhe detajet e llogarisë bankare të të cilit deklarohen nga ky person drejtpërdrejt gjatë regjistrimit në Uebfaqen Zyrtare. Ndryshimi i adresës ose Shtetit të regjistrimit ose veprimtarisë së Përdoruesit nuk do të përbëjë bazë për përfundimin ose rishikimin e Marrëveshjes, me përjashtim të rasteve kur legjislacioni i shtetit të regjistrimit të ri dhe aktivitetet e Përdoruesit parandalon Përdoruesin nga kryerjen e detyrimeve sipas Marrëveshjes.

1.5. Uebfaqja Zyrtare - faqja në Internet ku është botuar Softueri. Uebfaqja zyrtare në datën e lidhjes së Marrëveshjes është http://admachine.co.

1.6. Softueri është program kompjuterik "Ad Exchange Platform".

1.7. Klienti është çdo person i pajisur me mundësinë e paraqitjes së Formularëve të Aplikimit nga Përdoruesi.

1.8. Aplikimi është Forma e Aplikimit për Shpallje ose Forma e Aplikimit për Publikim.

1.9. Forma e Aplikimit për Shpallje është formulari i aplikimit i plotësuar në rendin e specifikuar nga Kontraktori të plotësuar nga Klienti direkt në Uebfaqen Zyrtare për vendosjen e reklamës së Klientit në faqet e Internetit të përdoruesve të tjerë të Internetit.

1.10. Forma e Aplikimit për Publikim është formulari i aplikimit i plotësuar në rendin e specifikuar nga Kontraktuesi i plotësuar nga Klienti direkt në Uebfaqen Zyrtare për vendosjen e reklamës së palëve të treta në faqen e Internetit të Klientit.

1.11. Shërbimi është mundësia e ofruar nga Kontraktori tek Përdoruesi në përdorimin në internet të Softuerit të botuar në Uebfaqen Zyrtare duke përfshirë sigurimin nga Kontraktori të Përdoruesit të së drejtës për të lejuar Klientin të paraqesë Formularët e Aplikimit.

1.12. Llogaria Personale është llogaria personale e Përdoruesit në sistemin e automatizuar të faturimit të Kontraktorit ku transaksionet mbi pagesat dhe debitimin e fondeve për Shërbimet e ofruara regjistrohen nga Kontraktori. Llogaria personale nuk është llogari shlyerjeje ose llogari bankare.

1.13. Llogaria e Përdoruesit është parametri individual i përdorimit të Uebfaqes Zyrtare individuale të Përdoruesit me të cilin Përdoruesi menaxhon fushën e Shërbimeve të ofruara për të, merr informacion mbi gjendjen e Llogarisë së tij Personale dhe kryen veprimtari të tjera në Uebfaqen Zyrtare që janë të rëndësishme për sigurimin e Shërbimit.

1.14. Opsionet janë mundësi të dhënies së Shërbimit nga Kontraktori tek Përdoruesi që përcaktojnë fushën e Shërbimit të ofruar ose parametrat e tjerë të Shërbimeve të ofruara. Opsionet përcaktohen në Uebfaqen Zyrtare.

1.15. Përzgjedhja është procedurë e automatizuar e përzgjedhjes e kryer me përdorimin e softuerit gjatë të cilit

a Përcaktohet se cila faqe në internet e personit të tretë është më e rëndësishme për Formularin e Aplikimit të Klientit në Shpallje dhe ku do të vendoset reklamimi i Klientit.

b Përcaktohet se cila reklamë e palës së tretë është më korresponduese me kushtet e Formës së Aplikimit të Klientit për Publikim dhe hapësira në faqen e internetit të Klientit për vendosjen e reklamave të palës së tretë.

1.16. Politika e Privatësisë është një dokument i përpunuar nga Kontraktori që përmban rregullat e trajtimit të informacionit të Përdoruesit dhe Klientit, i cili është publikuar në Uebfaqen Zyrtare që përbën një pjesë integrale të Marrëveshjes.

1.17. Kushtet e Shërbimit është një dokument i përpunuar në mënyrë të njëanshme nga Kontraktori që përmban rregulla mbi Softuerin dhe (ose) Përdorimin e Uebfaqes Zyrtare që është botuar në Uebfaqen Zyrtare në formën e një dokumenti të vetëm ose një seksioni të një faqe në internet, si dhe udhëzime të veçanta, rregullore , kushtet, sqarimet që nuk përmenden drejtpërdrejt në Kushtet e Shërbimit.

1.18. Shuma minimale e tërheqjes është një shumë minimale e specifikuar në mënyrë të njëanshme nga Kontraktori që mund t'i transferohet Përdoruesit nga Kontraktuesi sipas nenit 3.7. këtu.

2. Subjekti i Marrëveshjes

2.1 Kontraktuesi merr përsipër të sigurojë Shërbimin Përdoruesit brenda afatit të vlefshmërisë së Marrëveshjes, ndërsa Përdoruesi merr përsipër të përdorë dhe të paguajë për Shërbimin.

2.2. Sigurimi i Shërbimit dhe përdorimi i tij kryhen në përputhje me kushtet dhe rregullat e përcaktuara këtu, si dhe të parashikuara në mënyrë të njëanshme nga Kontraktuesi në Kushtet e Shërbimit. Përdoruesi do të përmbushë në masën e plotë dhe pa përjashtim kushtet dhe rregullat e përdorimit të Shërbimeve të përcaktuara këtu, si dhe të parashikuara në mënyrë të njëanshme nga Kontraktori në Kushtet e Shërbimit të botuara në Uebfaqen Zyrtare.

2.3. Përdoruesi pranon që ofrimi i Shërbimit do të ekzekutohet në internet përmes rrjetit global të Internetit. Softueri dhe / ose përbërësit e tij nuk do të instalohen në asnjë server ose ndonjë pajisje tjetër kompjuterike që i përket ose kontrollohet nga / nga Përdoruesi ose Klienti, përveç skedarëve ndihmës që sigurojnë identifikimin e Përdoruesit ose Klientit ose bashkërendimin e ndërveprimit të pajisjeve të Përdoruesi ose Klienti dhe Softueri.

2.4. Në mënyrë që të shmangen shqetësimet, Palët rikonfirmojnë që Marrëveshja përbën një marrëveshje për kryerjen e shërbimeve, Marrëveshja lidhet midis Palëve në bazë të parimit Softueri si shërbim (SaaS), prandaj as Përdoruesi dhe as Klienti nuk kanë ndonjë të drejtë mbi Program kompjuterik (as interesa vetjakë, as të drejta jopasurore, ose ndonjë të drejtë tjetër).

2.5. Detyrimi i Kontraktuesit për t'i dhënë Shërbimin Përdoruesit të përcaktuar këtu ndodh nga data e përmbushjes së kompleksit të kushteve të mëposhtme:

a Marrëveshja lidhet nga Përdoruesi duke shprehur marrëveshjen e tij / saj me kushtet e Marrëveshjes dhe pranimin e tyre pa rezerva dhe në masën e plotë duke ndjekur lidhjen "PRANOJ" nën tekstin e Marrëveshjes;

b Marrëveshja ka hyrë në fuqi;

c Përdoruesi është regjistruar në Uebfaqen Zyrtare;

d Llogaria personale e përdoruesit kreditohet me fonde në shumën e mjaftueshme për pagesën e Shërbimit.

2.6. Përdoruesi ka të drejtë të zgjedhë dhe ndryshojë Opsionet, si dhe të kryejë veprimtari të tjera të rëndësishme për sigurimin e Shërbimit në Llogarinë e tij në Uebfaqen Zyrtare.

2.7 Me kusht që e kundërta të mos specifikohet nga Kontraktori në Uebfaqen Zyrtare, në rast se një Opsion ndryshohet nga Përdoruesi për një opsion të përbashkët përjashtues, Palët do të qeverisen nga sa vijon:

a Në rast se Opsioni ekzistues ndryshohet për një Opsion më të shtrenjtë, ofrimi i Shërbimit nën Opsionin më të shtrenjtë fillon nga momenti i debitimit të llogarisë personale të Përdoruesit të fondeve në shumën që korrespondon me çmimin e Opsionit më të shtrenjtë. Fondet në shumën e Opsionit më të shtrenjtë do të debitohen nga llogaria personale e Përdoruesit në ditën e regjistrimit për një Opsion të tillë nga Përdoruesi;

b Në rast se Opsioni ekzistues ndryshohet për një Opsion më pak të shtrenjtë, ofrimi i Shërbimit nën Opsionin më pak të shtrenjtë fillon nga momenti i përfundimit të dhënies së Shërbimit në përputhje me Opsionin e parapaguar të përdorur më parë. Fondet në shumën e Opsionit më pak të shtrenjtë do të debitohen nga llogaria personale e Përdoruesit direkt para se të bëni Shërbimin nën Opsionin më pak të shtrenjtë

3. Operacionet në Llogarinë Personale. Transaksionet.

3.1 Shërbimi kryhet nga Kontraktori ekskluzivisht nën kushtet e paradhënies dhe mjaftueshmërisë së fondeve në Llogarinë Personale të Përdoruesit. Në rast se fondet në llogarinë personale të përdoruesit janë të pamjaftueshme për pagesën e plotë për shërbimin, një shërbim i tillë nuk do t'i jepet përdoruesit.

3.2. Përdoruesi vetë kontrollon llogarinë e tij personale dhe siguron bilanc pozitiv në llogarinë personale, shuma në llogarinë personale do të jetë e mjaftueshme për debitimin e çmimit për Shërbimin ose opsionin prej tij. Përdoruesi në kohën e duhur do të sigurojë transaksionin e fondeve tek Kontraktuesi për kreditimin e llogarisë personale të përdoruesit. Kontraktuesi nuk do të ngarkojë dhe Përdoruesi nuk do të paguajë asnjë interes për / e fondeve të paguara nga Përdoruesi dhe / ose transferuar në Llogarinë Personale.

3.3. Monedha e fondeve në llogarinë personale është dollar amerikan. Të gjitha pagesat tek Kontraktori për kreditimin e Llogarisë Personale të Përdoruesit do të bëhen në dollarë amerikanë. Konvertimi paraprak i ndonjë monedhe tjetër në dollarë amerikan do të kryhet nga Përdoruesi, banka ose sistemi i pagesave, megjithatë në çdo rast Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për një konvertim të tillë, korrektësinë e tij, dhe as nuk do të mbajë ndonjë shpenzim të ndodhur në lidhje me një konvertim .

Kreditimi i Llogarisë Personale ekzekutohet në shumën e transferuar në llogarinë bankare të Kontraktuesit duke përjashtuar rastet kur Kontraktuesi vendos të kreditojë Llogarinë Personale me një shumë që tejkalon shumën e transferuar në llogarinë bankare të Kontraktorit me shënime, komerciale ose qëllime të tjera. Qëllimet dhe kushtet e kredive shtesë përcaktohen nga Kontraktori në mënyrë të njëanshme dhe vendimet e Kontraktuesit mbi kreditë e tilla shtesë nuk do të konsiderohen si dhënie preference për disa Përdorues para të tjerëve ose si ofrim përfitimesh për përdoruesit e tjerë para Përdoruesit.

Kur Kontraktori bën pagesa te Përdoruesi, Llogaria Personale debitohet në shumën e barabartë me shumën e debituar nga llogaria bankare e Kontraktuesit për pagesën, pavarësisht nga shuma që u mor nga Përdoruesi me komisionet e zbritura dhe shpërblimin e ndonjë personat e tretë të ndodhur gjatë transaksioneve.

Të gjitha komisionet dhe tarifat e ngarkuara nga bankat, sistemet e pagesave ose institucionet e tjera financiare që marrin pjesë në transaksione ndërmjet Kontraktuesit dhe Përdoruesit dhe (ose) sigurimi i transaksioneve të tilla paguhen nga Përdoruesi ose nga fondet e transferuara te Përdoruesi, pavarësisht se cila Palë ka filluar pagesën.

3.4. Llogaria personale e përdoruesit kreditohet me anë të:

3.4.1. Fondet kreditohen nga Përdoruesi ose Klienti ose ndonjë person i tretë në llogarinë bankare të Kontraktuesit me një nga mënyrat e përcaktuara në Uebfaqen Zyrtare.

Të gjitha pagesat tek Kontraktori do të bëhen me shënimin e Llogarisë Personale të Përdoruesit.

Të gjitha pagesat e bëra te Kontraktori nga Klienti ose ndonjë person i tretë në Llogarinë Personale të Përdoruesit do të konsiderohen si pagesa të bëra nga Përdoruesi. Marrëdhëniet midis Përdoruesit dhe Klientit nuk rregullohen nga Marrëveshja, nuk kontrollohen ose verifikohen nga Kontraktuesi, prandaj Përdoruesi është plotësisht përgjegjës për sigurimin e bazës së mjaftueshme dhe të ligjshme për kryerjen e pagesave të tilla nga Klienti ose persona të tjerë të tretë për Personat e Përdoruesit Rimbushja e llogarisë.

Në asnjë rrethanë, Kontraktuesi nuk do të mbahet përgjegjës financiarisht përpara Klientit ose ndonjë personi të tretë që bën pagesa tek Kontraktuesi për kreditimin e Llogarisë Personale të Përdoruesit, në veçanti, por jo si kufizim i tij Kontraktori nuk do të jetë i detyruar të kthejë fondet klienti ose ndonjë person i tretë, ose për të mbledhur interesa mbi fondet e paguara ose të tjera.

3.4.2. Llogaria personale e përdoruesit kreditohet për reklamimin e personave të tretë në faqen e internetit të klientit. Shuma e një pagese të tillë përcaktohet nga Përzgjedhja.

3.5 Llogaria personale e përdoruesit debitohet:

3.5.1. Në rast se kërkohet një Opsion që kërkon pagesë;

3.5.2. Në rast se Përdoruesi kërkon rimbursim (para. 3.7. Këtu);

3.5.3. Në rast të vendosjes së reklamës së Klientit nën Formularin e tij të Aplikimit në një faqe në internet të një personi të tretë. Shuma e një pagese të tillë llogaritet në bazë të Përzgjedhjes.

3.6. Palët konfirmojnë kuptimin e tyre se rezultatet e Përzgjedhjes tregojnë rastësinë më të saktë të Formularit të Aplikimit për Shpalljen e disa Klientëve në Formularin e Aplikimit për Publikimin e Klientëve të tjerë që përcaktohen nga Softueri. Në debitimin ose kreditimin e Llogarisë Personale të Përdoruesit shuma e transaksionit përcaktohet nga rezultatet e Përzgjedhjes duke përfshirë zbritjet dhe komisionet e marra nga personat që kryejnë funksione ndërmjetësuese në vendosjen e reklamave në shuma të përcaktuara nga persona të tillë. Personat e tillë mund të jenë përdorues të tjerë të softuerit dhe klientët e tyre, kontraktori.

3.7. Me kusht që bilanci i llogarisë personale të përdoruesit të jetë pozitiv dhe të tejkalojë shumën minimale të tërheqjes, përdoruesi ka të drejtë të kërkojë nga kontraktori që t’i kthejë fondet në shumën e barabartë ose më të madhe se shuma minimale e tërheqjes. Në këtë rast, Llogaria Personale e Përdoruesit debitohet në shumën e kërkuar nga Përdoruesi për rimbursimin nga momenti kur Kontraktuesi merr kërkesën e Rimbursimit të Përdoruesit.

Kërkesa për Rimbursim dërgohet nga Llogaria e Përdoruesit në Uebfaqen Zyrtare. Kërkesa konsiderohet e marrë nga Kontraktori kur të gjitha të dhënat e nevojshme për rimbursim dhe të deklaruara në Uebfaqen Zyrtare sigurohen nga Përdoruesi dhe konfirmohen nga Përdoruesi me mjetet e përcaktuara në Uebfaqen Zyrtare.

Rimbursimi do të kompletohet nga Kontraktori brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës së Përdoruesit.

3.8. Palët bien dakord që të dhënat e softuerit janë mënyra e vetme për të përcaktuar shumën e fondeve që i nënshtrohen kreditimit ose debitimit në / nga llogaria personale e përdoruesit. Kontraktuesi do të përdorë shërbimet e një noteri ose një personi tjetër të besueshëm për të regjistruar dhe (ose) konfirmuar të dhëna të tilla në momentin e specifikuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ose mosmarrëveshjeve të mundshme me Përdoruesin. Në rast se një personi i tillë i adresohet, zbulimi i të dhënave këtij personi nuk do të konsiderohet se shkel Marrëveshjen ose detyrimet e tjera të Përdoruesit për sigurimin e konfidencialitetit të informacionit.

4. Cilësia e Shërbimit

4.1. Palët bien dakord që sipas Marrëveshjes Shërbimi të jepet nën kushtin "siç është", dhe Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për pajtueshmërinë e cilësisë së Shërbimit, as Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për parregullsitë në dhënien e Shërbimit, ndërprerjet e përkohshme në funksionimin e softuerit ose mungesa e aksesit në Uebfaqen Zyrtare pavarësisht nga arsyet për këto parregullsi, ndërprerje ose mungesë aksesi.

4.2. Pavarësisht nga dispozitat e parag. 4.1. këtu Kontraktuesi do të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të siguruar Shërbimin e Shërbimit 24 orë 7 ditë në javë. Në nevojën për të përfunduar sigurimin e Shërbimit për të kryer punë mirëmbajtjeje ose përmirësimin e Softuerit, Uebfaqja Zyrtare ose arsye të tjera me karakter teknik ose administrativ, Kontraktuesi do të aspirojë të ndërpresë ofrimin e Shërbimit pas njoftimit paraprak të Përdoruesit me çdo mjet në dispozicion .

4.3. Përdoruesi do t'i drejtohet shërbimit të mbështetjes teknike në Uebfaqen Zyrtare ose duke i dërguar një kërkesë Kontraktuesit gjatë gjithë afatit të vlefshmërisë së Marrëveshjes. Të gjitha udhëzimet ose kërkesat e Përdoruesit në shërbimin e mbështetjes teknike do të dërgohen nga seksioni special i Uebfaqes Zyrtare me përdorimin e Llogarisë ose përmes postës elektronike të konfirmuar nga Përdoruesi si në pronësi dhe të menaxhuar nga Përdoruesi. Në raste të tilla, Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për ekzekutimin e ndonjë udhëzimi të marrë nga shërbimi i mbështetjes teknike nga një email i tillë, veçanërisht nëse vërtetohet më vonë se udhëzimet nuk ishin dërguar nga Përdoruesi ose kundër vullnetit aktual të Përdoruesit.

4.4. Kontraktuesi refuzon çdo përgjegjësi në lidhje me cilësinë, sigurinë ose besueshmërinë e Shërbimit, Përdoruesi konfirmon se ai / ajo e kupton dhe pranon këtë refuzim. Kontraktori nuk ofron ndonjë garanci apo premtim të drejtpërdrejtë në lidhje me cilësinë, sigurinë dhe besueshmërinë e Shërbimit. Kontraktuesi refuzon të gjitha garancitë dhe deklaratat e nënkuptuara, duke përfshirë, ndër të tjera, çdo garanci për tregtimin, korrespondencën me çdo qëllim, të drejtat e pronës, saktësinë e të dhënave dhe mos-shkeljen e të drejtave. Në rast se Përdoruesi nuk është i kënaqur nga Shërbimi, Përdoruesi ka të drejtë të ndërpresë konsumin e Shërbimit dhe të shpërndajë Marrëveshjen në përputhje me paragrafin 12.2. këtu, dhe shpërbërja e tillë është mjeti i vetëm dhe ekskluziv i mbrojtjes ligjore të Përdoruesit.

5. Të dhënat dhe konfidencialiteti

5.1 Kontraktuesi do të mbledhë, përdorë, ruajë dhe transmetojë të dhëna për Përdoruesin dhe Klientin gjatë gjithë afatit të vlefshmërisë së Marrëveshjes dhe për të përdorur, ruajtur dhe përcjellë të dhëna për Përdoruesin dhe Klientin pas përfundimit të Marrëveshjes në përputhje me Privatësinë Politika

Pas përfundimit të Marrëveshjes, Përdoruesi i siguron Kontraktorit marrëveshjen e tij të plotë dhe të pakushtëzuar për të mbledhur, përdorur, ruajtur dhe përcjellë të dhëna për Përdoruesin.

5.2. Përdoruesi do të lexojë me vëmendje dhe do të analizojë të gjithë tekstin e Politikës së Privatësisë përpara përdorimit të Shërbimit, ndërsa Politika e Privatësisë përbën pjesë integrale të Marrëveshjes dhe rregullon përpunimin e të gjitha të dhënave të marra nga Kontraktuesi (përfshirë të dhënat personale).

5.3. Përdoruesi siguron që Klienti studion me vëmendje dhe lexon tekstin e plotë të Politikës së Privatësisë përpara përdorimit të Shërbimit. Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Klientit në lidhje me mbledhjen, përdorimin, ruajtjen dhe bartjen e të dhënave për Klientin.

Para ofrimit të mundësisë për të përdorur Softuerin tek Klienti, Përdoruesi do të marrë marrëveshjen e plotë dhe të pakushtëzuar të Klientit që Kontraktuesi do të mbledhë, përdorë, ruajë dhe transmetojë informacione mbi Klientin.

5.4. Të gjitha informacionet mbi Kontraktorin, Shërbimet, Softuerin dhe Uebfaqen Zyrtare që bëhen të njohura për Klientin konsiderohen konfidenciale. Përdoruesi duhet të përmbahet nga zbulimi i të dhënave konfidenciale ndaj personave të tretë, duke përjashtuar sigurimin e këtyre të dhënave për Klientët në shuma të arsyeshme dhe të mjaftueshme, në mënyrë që të sigurojë qasjen e tyre në Softuer.

6. Jokonkurrenca

6.1 Kontraktuesi do të abstenojë nga çdo veprimtari që synon të konkurrojë me Përdoruesin përpara Klientit mbi ofrimin e Klientit të shërbimeve analoge me ato të dhëna Klientit nga Përdoruesi.

Sidoqoftë, asgjë në Marrëveshje nuk do të interpretohet sikur ndalon Kontraktuesin të hyjë në një Marrëveshje, analoge ose thelbësisht e ngjashme me Marrëveshjen e dhënë me një person që është Klienti.

7. Aplikimet nga Përdoruesi

7.1 Të gjitha aplikacionet, adresat dhe vendimet e Përdoruesit për ndryshimin e urdhrit të ofrimit të Shërbimeve me kusht që këto ndryshime të lejohen do të kryhen përmes Llogarisë së Përdoruesit dhe seksioneve dhe fushave përkatëse në Uebfaqen Zyrtare.

7.2. Përdoruesi do të mbajë sekret dhe do të abstenojë nga lëshimi i të dhënave të identifikimit të përdorura për menaxhimin e llogarisë ndaj personave të tretë. Të gjitha veprimet e kryera përmes Llogarisë së Përdoruesit njihen të kryera nga Përdoruesi ose një person i autorizuar rregullisht nga Përdoruesi, veçanërisht nëse veprime të tilla sjellin debitimin e Llogarisë Personale të Përdoruesit ose shpenzime të tjera shtesë ose të paparashikuara.

8. Kufizimi i Përgjegjësisë së Kontraktorit

8.1 Palët ranë dakord që përgjegjësia ligjore e Kontraktorit është e kufizuar si më poshtë: as Kontraktori, as ndonjë kompani e lidhur, degë, punonjës, aksionarë, furnitorë, drejtorë ose persona të tjerë të lidhur me Kontraktorin nuk do të mbajnë asnjë përgjegjësi të përbashkët për sa vijon: a) çdo humbje mbi shumën e barabartë me shumën e dyfishtë të pagesës së fundit të Përdoruesit; b) çdo humbje specifike, aksidentale, indirekte, shembullore ose pasuese, humbja e mundësisë së përdorimit, humbja e fitimeve ose humbja e të dhënave ose fitimi në lidhje me Përdoruesin, Klientin ose ndonjë palë të tretë si pasojë e përdorimit të Shërbimit. Një kufizim i tillë i përgjegjësisë përbën një nga bazat e Marrëveshjes së lidhur midis Kontraktuesit dhe Përdoruesit, në mungesë të së cilës Marrëveshja nuk do të lidhej ose kushtet për sigurimin e Shërbimit do të ishin të ndryshme.

Kufizimi i dhënë i përgjegjësisë do të zbatohet pavarësisht nga fakti se

1) një ankesë është paraqitur në përputhje me Marrëveshjen, veprën civile, aktin juridik ose ndonjë mendim tjetër juridik;

2) Kontraktuesi është i vetëdijshëm ose do të jetë i vetëdijshëm për mundësinë e humbjeve të tilla;

3) mjetet e kufizuara juridike të parashikuara në këtë seksion dështojnë në qëllimin e tyre thelbësor.

8.2 Me kusht që shkalla e kufizimit të përgjegjësisë të përcaktuar në parag. 8.1 këtu tejkalon shkallën minimale të kufizimit të përgjegjësisë të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, shkalla e tillë minimale e kufizimit të përgjegjësisë të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi do të mbizotërojë.

8.3. Kontraktuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për përdorimin ose sigurimin e informacionit joadekuat gjatë regjistrimit në Uebfaqen Zyrtare, dhe në rast se vërtetohen fakte të tilla të përdorimit joadekuat të informacionit, Kontraktuesi ka të drejtë të pushojë kryerjen e Shërbimit. Kufizimi i sipërpërmendur i përgjegjësisë së Kontraktuesit do të shtrihet tek personi që ka dhënë informacionin joadekuat, si dhe tek personi të cilit i janë dhënë të dhënat (përgjegjësia para një personi të tillë do të mbahet nga personi i cili ka siguruar informacionin në lidhje me person tjetër).

9. Përgjegjësia e Përdoruesit

9.1 Përdoruesi do të mbajë përgjegjësi të plotë dhe të pakufizuar për ekzekutimin e duhur të detyrimeve sipas Marrëveshjes, përfshirë përgjegjësinë për:

a. pajtueshmëria me Rregullat e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë;

b sjellja në vëmendjen e Klientit të Rregullave të Shërbimit dhe Politikës së Konfidencialitetit dhe përputhja me Rregullat e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë;

c ekzekutimin e pagesave në rendin e specifikuar në Marrëveshje;

d ekzekutimi i vetë-mjaftueshëm dhe i plotë i pagesave me Klientin;

e aktivitete që nuk specifikohen në Marrëveshje por janë në gjendje të shkaktojnë dëme në reputacionin e biznesit të Kontraktuesit ose përndryshe shkelin kushtet e biznesit të Kontraktuesit.

f dëmet ose humbjet e tjera të shkaktuara Kontraktuesit me kusht që ato të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me veprime ose mosveprime të Përdoruesit, ose mosrespektim të detyrimeve të tij / saj të drejtpërdrejta ose të nënkuptuara.

10. Forca madhore

10.1. Palët përjashtohen nga përgjegjësia për dështim të pjesshëm ose të plotë për të kryer detyrimet e tyre sipas Marrëveshjes me kusht që një dështim i tillë të rezultojë nga pengesa e natyrës së jashtëzakonshme që ndodhi pas përfundimit të Marrëveshjes. Pengesa të tilla të natyrës së jashtëzakonshme përfshijnë ekskluzivisht ngjarjet përtej kontrollit të Partisë dhe Partia nuk është përgjegjëse për shfaqjen e tyre, ose nuk është në gjendje t'i shmangë ose t'i kapërcejë ato, në veçanti përmbytje, zjarre, tërmete, shpërthime vullkanike, cunami, aksidente antropogjene natyra, grevat kombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare që ndalojnë operacionet që i nënshtrohen zbatimit brenda kornizës së Marrëveshjes, veprimet (mosveprimet) e institucioneve shtetërore dhe (ose) zyrtarëve shtetërorë, aktivitetet e paligjshme të personave të tretë. Rrethanat që eliminojnë përgjegjësinë nga Partia përfshijnë rregullore qeveritare ose dekrete të institucioneve shtetërore që e bëjnë të pamundur zbatimin e detyrimeve nga Palët.

10.2. Pala që kërkon pengesa të një natyre të jashtëzakonshme do të informojë Palën tjetër me shkrim brenda 5 ditësh për një pengesë të tillë të natyrës së jashtëzakonshme dhe do të provojë shfaqjen e saj me dokumente zyrtare të dhomës përkatëse të tregtisë dhe industrisë ose një institucioni tjetër kompetent të vendit përkatës.

10.3. Me kusht që ndonjë nga të lartpërmendurat në parag. 10.1 këtu pengesat ndikojnë drejtpërdrejt në përmbushjen e detyrimeve në afatin e përcaktuar në Marrëveshje, afati i përmendur do të shtyhet në mënyrë të barabartë për afatin e vlefshmërisë së veprimit përkatës.

11. Ligji i Zbatueshëm dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

11.1 Sipas marrëveshjes së palëve, ligji i zbatueshëm do të jetë ligji i Anglisë dhe do të zbatohet në lidhje me:

a marrëveshja, vlefshmëria, ndryshimi dhe përfundimi i saj;

b Detyrimet e Palëve të përcaktuara nga Marrëveshja, si dhe ato që nuk përmenden drejtpërdrejt në Marrëveshje por lidhen me të dhe supozohen në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes;

c Mosmarrëveshjet dhe mosmarrëveshjet e Palëve në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes.

11.2. Palët do të aspirojnë të zgjidhin çdo mosmarrëveshje me negociata dhe marrëveshje. Sidoqoftë, qoftë e pamundur, me iniciativën e paditësit çdo mosmarrëveshje do të paraqitet për zgjidhje në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Bjelloruse.

12. Vlefshmëria dhe përfundimi paraprak i marrëveshjes

12.1 Marrëveshja hyn në fuqi nga data e nënshkrimit dhe do të jetë e vlefshme deri në datën e përfundimit të saj në përputhje me procedurën e përcaktuar në paragrafin. 12.2 - 12.4 këtu.

12.2 Përdoruesi ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë Marrëveshjen dhe të përdorë Shërbimin pas njoftimit të Kontraktorit.

Në rast se Përdoruesi tërhiqet nga Marrëveshja ndërsa gjendja e Llogarisë së tij Personale është pozitive, Përdoruesi do të kërkojë një rimbursim nga Kontraktori. Rimbursimi do të ekzekutohet në përputhje me procedurën e përcaktuar në paragrafin. 3.7. këtu, ndërsa traktati do të konsiderohet i shpërbërë nga momenti i transaksionit të rimbursimit te Përdoruesi nga Kontraktuesi.

12.3. Kontraktuesi ka të drejtë të tërhiqet nga Marrëveshja në çdo kohë pas njoftimit të Përdoruesit, me kusht që:

a kushtet e shkelura nga Përdoruesi të Marrëveshjes, Politikës së Privatësisë ose Rregullave të Shërbimit;

b Veprimi ose mosveprimi i Përdoruesit i shkaktoi dëme ose humbje Kontraktuesit, Klientit, Përdoruesve të tjerë ose klientëve të përdoruesve të tjerë;

c Përdoruesi shkeli kërkesat për mos zbulimin e të dhënave konfidenciale të parashikuara në Marrëveshje.

Me kusht që Kontraktuesi të tërhiqet nga Marrëveshja nën kushtet e parashikuara në paragrafin. 1 këtu,

a Kontraktuesi ka të drejtë të abstenojë nga rimbursimi i Përdoruesit për shumat në llogarinë e tij / saj personale. Kjo shumë do të njihet si ndëshkim i mbajtur nga Kontraktuesi për shkelje të detyrimeve përkatëse të Përdoruesit.

b Marrëveshja do të konsiderohet e përfunduar nga data kur Kontraktuesi njofton Përdoruesin për tërheqjen nga Marrëveshja me çdo mënyrë të parashikuar në paragrafin. 13.4 këtu.

12.4. Kontraktuesi ka të drejtë në çdo kohë të tërhiqet nga Marrëveshja pas njoftimit të Përdoruesit, përfshirë rastet kur tërheqja e tillë nuk është e lidhur me ndonjë shkelje të kryer nga Përdoruesi. Në rast se Kontraktuesi tërhiqet nga Marrëveshja në përputhje me dispozitat e parashikuara në paragrafin e dhënë këtu dhe Llogaria Personale e Përdoruesit është pozitive, Kontraktuesi do t'i sigurojë Përdoruesit rimbursimin brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e tërheqjes nga Marrëveshja në shumën e barabartë me shumën në Llogarinë Personale të Përdoruesit dhe Marrëveshja do të konsiderohet e përfunduar që nga momenti i transferimit të rimbursimit te Përdoruesi.

13.1. Dispozitat e përgjithshme

13.1 Palët ranë dakord që Marrëveshjet janë në formën e duhur dhe sjellin efekt juridik për Palët:

a Marrëveshja e përfunduar nga Palët me anë të shkëmbimit të kopjeve të Marrëveshjes, përfshirë versionet e skanuara të dokumentacionit të nënshkruar nga përfaqësuesi i autorizuar siç duhet i Palës gjithashtu nëse kopjet e tilla janë dërguar me email;

b çdo ndryshim dhe plotësim i mundshëm i Marrëveshjes së hartuar në mënyrë analoge me procedurën sipas paragrafit. a këtu;

c i gjithë dokumentacioni që lidhet me ekzekutimin e Marrëveshjes, përfshirë letrat, njoftimet, faturat etj. të dërguara me email në formën e dokumenteve të skanuara të nënshkruara siç duhet nga personi i autorizuar.

13.2. Politika e Privatësisë dhe Rregullat e Shërbimit përbëjnë një pjesë integrale të Marrëveshjes.

Duke hyrë në Marrëveshje, Përdoruesi konfirmon pajtueshmërinë e tij / saj me Politikën e Privatësisë dhe Rregullat e Shërbimit dhe pranon që Politika e Privatësisë dhe Rregullat e Shërbimit janë të detyrueshme për Përdoruesin.

Përdoruesi konfirmon dhe bie dakord që Kontraktuesi ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të pavarur dhe të njëanshme dhe (ose) të ndryshojë Rregullat e Shërbimit dhe (ose) Politikën e Privatësisë. Kontraktori njofton Përdoruesin për ndryshime ose ndryshime të tilla. Në rast se Përdoruesi vazhdon të përdorë Shërbimin pas njoftimit në fjalë, ai do të njihet si pëlqim për ndryshimet dhe (ose) ndryshimet në Rregullat e Shërbimit dhe (ose) Politikën e Privatësisë

13.3 Kontraktuesi ka të drejtë të ndryshojë emrin e domain-it të Uebfaqes Zyrtare ose të ndryshojë Uebfaqen Zyrtare. Kontraktuesi do të njoftojë Përdoruesin për ndryshimet në fjalë dhe ndërmerr të gjitha masat e mundshme për minimizimin e ndërprerjeve në sigurimin e Shërbimit.

13.4. Çdo njoftim i Kontraktuesit për Përdoruesin do të konsiderohet i detyrueshëm nëse:

a ai i dërgohet Përdoruesit në adresën e fundit të postës elektronike të njohur për Kontraktorin.

b ai i dërgohet Përdoruesit me shkrim në adresën më të fundit të njohur për Kontraktorin.

c është botuar nga Kontraktori në Uebfaqen Zyrtare.

d ai i dorëzohet Përdoruesit personalisht.

Përdoruesi do të kontrollojë personalisht në baza të rregullta informacionin e botuar në Uebfaqen Zyrtare për disponueshmërinë e njoftimeve nga Kontraktori (në veçanti njoftimet e mundshme në lidhje me ndryshimet në Rregullat e Shërbimit ose Politikën e Privatësisë) dhe të njihet me përmbajtjen e njoftimeve të përmendura.

Përdoruesi duhet të sigurojë marrjen e korrespondencës në adresën postare të dhënë Kontraktuesit nga Përdoruesi.

Përdoruesi do të sigurojë marrjen e korrespondencës me email në adresën e postës elektronike të dhënë Kontraktuesit nga Përdoruesi.